Ako opravovať poškodené betónové konštrukcie?

Korózia prvkov betónových konštrukcií – balkónových podest, konštrukčných stĺpov, stien a pod., môže byť zdrojom trvalých a nebezpečných statických porúch, ktoré časom môžu ohroziť ich funkciu. Veľké trhliny, olúpaný betón a hrdzavá výstuž pôsobia tiež veľmi neesteticky.

Prečo je potrebná sanácia betónových konštrukcií

Korózia betónu je proces rozpadu betónového materiálu, ktorý vedie k zhoršeniu, alebo dokonca zničeniu štruktúry celého povrchu betónu, betónovej konštrukcie a je potrebná jej sanácia za použitia sanačných systémov vhodných pre tieto typy konštrukcií.

Tento proces môžu spôsobiť tri faktory: 

 • fyzikálna  - kavitácia, erózia, mrázová korózia
 • biologická  - pôsobením biologických materiálov ako riasy, huby, baktérie
 • chemická korózia  - pôsobeném rôznych druhov kyselín - lúhová, sulfátová, horčíková, chloridová

Komponent náchylný na koróziu je hydroxid vápenatý. Trvanlivosť betónu je veľmi závislá od tejto zložky, pretože ostatné zložky „vytvrdeného” betónu sú stabilné iba v alkalickom prostredí. Ak je hodnota pH betónu v rozpätí medzi 12,5 – 9 (prostredie silne zásadité), betónové konštrukcie korózii nepodliehajú. Výstuž je teda chránená, pretože betón s vysokým pH nereaguje. Táto ochrana sa môže oslabiť v dôsledku prenikania uhlíka hlboko do materiálu. V prípade, že pokles bude pokračovať a hodnota pH je nižšia ako 9, oceľ sa prestáva byť pasívna a začína sa proces korózie výstuže betónu.

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Problém

Vplyv pH na koróziu betónu a betónových konštrukcií

Vplyv na koroziou betonovych konstrukcii

Ak je hodnota pH betónu

 • v rozpätí medzi 12,5 – 9 (prostredie silne zásadité), betónové konštrukcie korózii nepodliehajú
 • hodnota pH 9> nastáva korózia

Korozia betonu za posobenia vonkajcich vlpyvov

Pod vplyvom súčasného prenikania škodlivých plynov a vody do betónu dochádza ku zväčšeniu jeho objemu a utesneniu pórov. Tým sa zhoršuje jeho pevnosť a za súčasnej korózie výstuže dochádza k postupnému rozpadu.

Hlbkova korozia betonu

Korózia betónu je proces pomalý, ale trvalý.

Vplyv kvality betonu na jeho koroziu

Na koróziu betónu a betonárskej výstuže má vplyv:

 • pórovitosť, kapilarita a poškodenie betónu
 • agresívny vplyv škodlivín
 • nedostatočná hrúbka krycej vrstvy betónu

Korozia betonovej vystuze, ocelovej casti

Pri nedostatočnej ochrane výstuže preniká voda a škodliviny do betónu a dochádza ku korózii ocele. Tá zväčšuje svoj objem a tým dochádza k rozpadu betónu.

Renovacia betonovej vystuze

Renovácia betónových konštrukcií musí obsahovať:

 1. alkalické pH2
 2. ochranu pred agresívnymi plynmi a vodou
 3. zodpovedajúcu hrúbku krycej vrstvy betónu (2 cm novej systémovej ochrany zodpovedá 10 cm bežného betónu)

Poznámka: Realizácia sanačných omietok viď technické listy.

Stopy po vlhkosti sa môžu objaviť aj po silnom daždi. Tie ale neznamenajú vážnu hrozbu pre fasádu, ak je už ochránená vodoodpudzujúcou povrchovou úpravou.

Riešenie problému

Sanácia betónových konštrukcií

Vo všeobecnosti sa jedná o identifikovanie rozsahu poškodenia konštrukcie, ako je úbytok betónu a rozsah korózie oceľovej výstuže. Dôležité je správne určiť sanačné materiály a najvhodnejší pracovný postup. V zásade je vždy potrebné dôkladne ošetriť oceľovú výstuž, v prípade nutnosti prichádza do úvahy aj výmena a následné vyplnenie chýbajúceho betónu sanačnými maltami určenými na sanáciu betónových konštrukcií.

Diagnostikácia a príprava podkladu

Diagnostika poskodenia betovnej konstrukcie

Najprv je treba vykonať prieskum poškodenej konštrukcie a vybrať správne materiály na jej opravu.

Odstránenie nesúdržného podkladu

Odstranenie skorodovaneho betonu

Skorodovaný betón sa odstráni až na pevný súdržný podklad (odporúčame urobiť kontrolu prídržnosti odtrhovými skúškami).

Zbrúsenie hrdzavých častí z oceľovej výstuže

Obrusenie hrdzavych casti ocelovej vystuze

Oceľová výstuž sa musí zbaviť hrdze obrúsením rotačnou oceľovou kefou alebo brúsnym papierom.

Nanesenie ochranného adhézneho náteru na betónovú konštrukciu

Aplikacia adhezneho nateru a nastrekovej malty

Výstuž sa ošetrí weber.rep ochrana. Pri použití nástrekovej malty na vyrovnanie nerovností je potrebné ochranný adhézny náter aplikovať na celej ploche.

Natiahnutie vysprávky v miestach chýbajúceho betónu

Doplnienie chybajucich casti betonu - natiahnutie vyspravky

Väčšie nerovnosti, dutiny a chýbajúca ochranná vrstva výstuže sa na malých plochách riešia natiahnutím weber.rep vysprávka H. Väčšie plochy sa ošetrujú ručne alebo strojovou omietačkou.

Vyhladenie vysprávky

Vyhladenie povrchu po aplikacii vyspravky

Vyhladenie povrchu alebo aj menšie opravy sa robia natiahnutím weber.rep vysprávka J,(weber.rep povrch - podľa hrúbky vrstvy) ktorá sa vyhladí hladidlom.

Nanesenie ochranného náteru na betón

Nanesenie ochranneho nateru weber.ton na beton

Pri požiadavke na farebné stvárnenie sa použije ochranný náter na betón weber.ton purolast.

Aplikácia hydrofilného náteru na betón

Osetrenie betonu hydrofilnym naterom

Ak nie je požiadavka na farebné stvárnenie, odporúčame opravenú konštrukciu ošetriť SHC hydrofóbnym náterom. Tento náter sa používa aj v prípade požiadavky na zvýšenú ochranu konštrukcií pred soľnými roztokmi.

Ďalšie tipy

Pri väčších poškodeniach objektu je potrebné vykonať prieskum konštrukcie odbornou firmou a spôsob opravy konzultovať so špecialistom statikom.

 • Najpoužívanejšia ochrana betónu z portfólia Weber je weberrep práškovo cementová malta, so syntetickými prísadami, určená na ochranu konštrukcie pred koróziou.
 • Chystáte sa na sanáciu mokrej stavby? Pozrite si naše odporúčania pre obnovu zasoleného muriva krok za krokom.
 • Sanácia stavieb a produtky - všetko čo by ste mali vedieť o sanácii vlhkého uriva vedieť.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.